Lista informații publice

 

LISTA cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei si Consiliului Local Chiojdu;
 • Structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente ale autoritatii publice locale;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale primariei, respectiv:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Lista cuprinzand documentele de interes public;
 • Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

 

LISTA cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

 • Hotararile Consiliului Local al comunei Chiojdu;
 • Dispozitile emise de Primarul comunei Chiojdu;
 • Componenta nominal a Consiliului Local al comunei Chiojdu, inclusive apartenenta politica, comisiile se specialitate, regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local;
 • Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali;
 • Informari intocmite de Primarul comunei Chiojdu privind starea economico-sociala a comunei Chiojdu, rapoartele anuale de activitate economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor  Consiliului Local;
 • Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
 • Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor;
 • Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatie de locuinta, precum si cu privire la incheierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
 • Documentele referitoare la propunerile cetatenilor, activitatea Comitetului Consultativ Cetatenesc si a Consiliului pentru transperenta locala;
 • Planul Urbanistic General, Regulamentul de Urbanism, Planurile Urbanistice Zonale, Planurile Urbanistice de Detaliu, Planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
 • Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare(se consulta inclusiv la sediul primariei numai de catre cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potentiali afectati de prevederile acestora);
 • Lista certificatelor de urbanism  si a autorizatiilor de construire;
 • Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
 • Evidenta dosarelor de tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instarinare in scopul intretinerii si ingrijirii sale;
 • Lista beneficiarilor venitului mimin garantat. Activitatile si locurile unde se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social;
 • Lista de achizitii publice servicii si lucrari;
 • Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii publice si servicii;
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul a acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, pragrame a unor vizite bilaterale;
 • Liste de prioritate pentru repatizarea locuintelor;
 • Lista certificatelor de producator eliberate;
 • informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
 • Relatii cu O.N.G-uri, programe si colaborari;
 • Informatii despre programele cu finantare externa;
 • Registrele agricole;
 • Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;


LISTA cuprinzand documentele emise si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al primarului  comunei Chiojdu care se excepteaza de la liberal acces la informatiile de interes public

 • Documentele cu caracter personal care insotesc Hotararile Consiliului Local si Dispozitiile Primarului;
 • Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care,potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice precum si documentele intocmite in aceste situatii;
 • Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cu ar fi acte si certificate de nastere, casatorie, deces, precum si copii ale acestora, dosare de nastere,de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea cu exceptia sitiatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei;
 • Documentele de identitate, precum si documentele care au stat la baza emiterii acestora;
 • Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativa, rectificare, anulare, completare, transcriere, certificate de stare civila, inregistrare tardiva a nasterii, moarte prezumata;
 • Prelucrari de date cu caracter personal, fara consimtamantul persoanei vizate;
 • Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 • Certificatele de urbanism;
 • Autorizatiile de construire;
 • Cererile, petitiile precum si reclamatiile si sesizarile adresate Primariei comunei Chiojdu si Consiliului Local, fara acordul semnatarilor;
 • Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte obligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal;
 • Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
 • Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004 precum si documentele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare;
 • Documentele cu caracter militar;
 • Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public;
 • Planul de protectie civila al comunei Chiojdu;
 • Contractele civile, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
 • Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;
 • Documentele care privesc persoane fizice, aflate in dosarele biroului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea;
 • Documente care privesc persoane fizice, aflate in arhiva proprie;
 • Informatii privind datele personale ale salariatilor din aparatul propriu al primarului comunei Chiojdu, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
 • Alte documente cu caracter personal sau prelucrari de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Înapoi